Włącz ułatwienia dostępu

dr n. wet. Adam Gierulski
Anicura Animal
Lekarz weterynarii, studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie ukończył w 1996 roku, specjalista z dziedziny radiologii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów. Od 1998r. współwłaściciel Przychodni Weterynaryjnej Animal w Łodzi, obecnie współprowadzący zespół dwóch przychodni weterynaryjnych - Anicura Animal.  Zawodowo zajmuje się problemami związanymi z rozrodem, chirurgią i diagnostyką obrazową małych zwierząt. Autor publikacji z dziedziny rozrodu i radiologii weterynaryjnej. Czas prywatny poświęcam rodzinie i sportom zimowym, jest posiadaczem dwóch psów o imieniu Bibi i Sili.


Piet Vellema
DVM, PhD, Dip.ECSRHM
Piet Vellema był kierownikiem Wydziału Zdrowia Małych Przeżuwaczy w Royal GD w Deventer w Holandii aż do przejścia na emeryturę w maju 2020 r., kiedy to zdecydował się zwolnić tempo i zacząć pracować cztery dni w tygodniu. Uzyskał tytuł lekarza weterynarii na Uniwersytecie w Utrechcie na  Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w 1980 roku. Po roku doświadczenia w praktyce weterynaryjnej dla zwierząt hodowlanych dołączył do GD, najpierw w Drachten, a później w Deventer. W 1996 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy pt. „Niedobór kobaltu/witaminy B12 u jagniąt na pastwisku”. Od 1997 roku jest zarejestrowany jako Specjalista Opieki Zdrowotnej Małych Przeżuwaczy, a od kwietnia 2008 roku jest Dyplomatom Europejskiego Kolegium Zarządzania Zdrowiem Małych Przeżuwaczy. Piet Vellema interesuje się zarządzaniem kryzysowym w przypadku ognisk chorób zakaźnych oraz planowanym zdrowiem i produkcją małych przeżuwaczy. Od 1998 r. był przewodniczącym Holenderskiego Komitetu ds. Prognoz Motylicy Wątrobowej, a w latach 2000–2006 był liderem projektu Holenderskiego Krajowego Planu na trzęsawkę, mającego na celu hodowlę oporną na trzęsawkę. Od 2004 roku brał udział w projektach na Węgrzech, w Rumunii, Polsce, Włoszech, Niemczech i Rosji. Piet Vellema opublikował ponad sto artykułów w czasopismach naukowych, ponad 300 artykułów w czasopismach rolniczych i wygłosił prezentacje na temat zdrowia małych przeżuwaczy na całym świecie.


prof. dr hab. Jarosław Popiel
Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Jeleniej Górze. Ukończył wydział Medycyny Weterynaryjnej, Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu w 1990 roku i rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. W roku 1998 uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych z zakresu chorób wewnętrznych, natomiast w 2001 roku tytuł specjalisty chorób psów i kotów. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Od 2013 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego potem profesora uczelni. Od 2017 roku jest kierownikiem Katedry chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z diagnostyki weterynaryjnej, immunologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Stworzył przedmiot fakultatywny „Dermatologia zwierząt”, który prowadzi od 12 lat. Jest wykładowcą zagadnień dermatologicznych i endokrynologicznych na studiach podyplomowych z zakresu chorób psów i kotów oraz chirurgii weterynaryjnej. Jest opiekunem pracowni endokrynologicznej i dermatologicznej w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, gdzie konsultuje przypadki dermatologiczne i endokrynologiczne. Członek PSLWMZ, PTNW oraz European Society of Veterinary Dermatology (ESVD). Członek komitetów redakcyjnych “Życia Weterynaryjnego” oraz ”Magazynu Weterynaryjnego”. Autor ponad stu publikacji naukowych i współredaktor naukowy książek.


dr n. wet. Dariusz Jagielski
Tytuł technika weterynarii uzyskał w 1990 roku w Państwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrześni. Lekarzem weterynarii został w 1997 roku ukończywszy Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, a doktorem nauk weterynaryjnych obroniwszy w 2001 roku rozprawę doktorską poświęconą chłoniakom psów. Od 2001 roku jest nauczycielem akademickim prowadząc ćwiczenia, seminaria i wykłady dla studentów studiów weterynaryjnych oraz słuchaczy podyplomowych studiów specjalizacyjnych. Brał udział jako organizator, wykładowca oraz uczestnik w licznych onkologicznych spotkaniach weterynaryjnych w kraju i za granicą. Jest też specjalistą chorób psów i kotów, operatorem akceleratorów medycznych i Krajowym Konsultantem w dziedzinie „Onkologia Psów i Kotów” przy Samorządowym Centrum Doskonalenia Zawodowego LekarzyWeterynarii. Obecnie pracuje jako klinicysta/onkolog w Przychodni Weterynaryjnej BIAŁOBRZESKA w Warszawie oraz jako adiunkt w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu.

dr Daniel Cifo Arcos
Instytut Zdrowia im. Karola III w Madrycie (Hiszpania)
Daniel Cifo Arcos pracuje w , Instytucie Zdrowia im. Karola III w Madrycie (Hiszpania), a także jest lekarzem rezydentem w szpitalu Gregorio Marañón w Madrycie, jednym z najważniejszych szpitali w Hiszpanii. Jest ekspertem w dziedzinie chorób odzwierzęcych i epidemiologii gorączki Q. Jest dużym zwolennikiem podejścia „Jedno zdrowie” w celu kontrolowania gorączki Q, przy czym wiele pracy ma do wykonania nie tylko sektor zdrowia zwierząt, ale także zdrowie publiczne. Napisał artykuł w hiszpańskiej publikacji zatytułowany: Walka z gorączką Q, chorobą odzwierzęcą wymagającą podejścia „Jedno zdrowie” w Hiszpanii.

prof. dr hab. Magdalena Rzewuska,
prof. dr hab. Magdalena Rzewuska, prof. uczelni – wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej/Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzący zajęcia z zakresu mikrobiologii weterynaryjnej. Główne zainteresowania badawcze to: mechanizmy i rozwój lekooporności bakterii, chorobotwórczość bakterii z gatunku Trueperella pyogenes oraz występowaniezakażeń bakteryjnych u zwierząt wolno żyjących. Uczestniczyła w realizacji dwudziestu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, obecnie bierze udział w europejskim projekcie EU-JAMRAI 2 (European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare Associated Infections 2) dotyczącym m.in. problemu oporności patogenów zwierzęcych. Autorka/współautorka ponad 120 artykułów naukowych i ponad 160 doniesień konferencyjnych. Członek towarzystw naukowych: American Society for Microbiology, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, w którym pełni funkcję Kierownika Sekcji Mikrobiologii Weterynaryjnej.


prof. dr hab. Krzysztof Rypuła
Profesor nauk rolniczych, profesor Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1992 r., został zatrudniony na tymże wydziale jako asystent. W 1996 r. obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk medycznych pt. Wykorzystanie zbiorczych prób mleka w diagnostyce chorób zakaźnych bydła, przygotowaną pod kierunkiem prof. Stanisława Klimentowskiego. W 2008 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na podstawie rozprawy zatytułowanej Kształtowanie się wybranych wskaźników morfologicznych i immunologicznych krwi w przebiegu zakażenia świń różnymi szczepami wirusa BVD typ 1. W 2011 r. został zatrudniony jako profesor nadzwyczajny, a w 2019 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych. Jest profesorem i kierownikiem Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UPWr. Był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych


dr n. wet. Mirosław Welz
dr n. wet. Mirosław Welz urodził się w 1966 r. sie „Choroby psów i kotów”, „Epizootiologia i administracja weterynaryjna” oraz „Choroby zwierząt nieudomowionych”, a także absolwent studiów podyplomowych ,,Ochrona zdrowia publicznego”. Od 2020 r. kierownik krajowy specjalizacyjnych studiów podyplomowych ,,Epizootiologia i administracja weterynaryjna”. Autor lub współautor ponad 50 publikacji naukowych lub popularnonaukowych w dziedzinie weterynarii, w szczególności w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.


prof. dr hab. Krzysztof Anusz
Kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinach: Epizootiologia i administracja weterynaryjna; Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego; Choroby zwierząt nieudomowionych. Krajowy Kierownik specjalizacji Choroby zwierząt nieudomowionych. Członek Rady Doskonałości Naukowej.


dr hab. n. wet. Monika Szymańska-Czerwińska
Monika Szymańska-Czerwińska (ur. 5 września 1980 r. w Puławach). W 2004 r. ukończyła wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Lublinie (aktualnie Uniwersytet Medyczny). Od 2005 r. jest pracownikiem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet-PIB) w Puławach. Jednocześnie od 2024 r. jest też profesorem instytutu w Zakładzie Biotechnologii i Nutrigenomiki Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu.Specjalista z zakresu diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt. Pracownik Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. gorączki Q, chlamydiozy, kampylobakteriozy bydła i boreliozy psów oraz Laboratorium Referencyjnego Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH) w zakresie gorączki Q. W latach 2011-2023 była kierownikiem Laboratorium Diagnostyki Serologicznej PIWet-PIB. Była też członkiem komisji specjalizacyjnej weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna oraz Rady ds. Laboratoriów, organu doradczo-opiniodawczego Głównego Lekarza Weterynarii. Kierownik projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie. Jej główny obszar zainteresowań naukowych to zoonozy m.in.: gorączka Q, chlamydioza i borelioza oraz badania wpływu składników odżywczych na ekspresję genów oraz stres oksydacyjny w aspekcie rozwoju chorób cywilizacyjnych XXI w.


dr n. wet. Piotr Kwieciński
Dr Piotr Kwieciński, specjalista chorób drobiu, właściciel firmy VET-LAB   Brudzew w skład której wchodzą: laboratoria diagnostyczne, lecznica dla zwierząt, oraz hurtownia leków weterynaryjnych. Firma VET-LAB Brudzew obecna jest na rynku usług weterynaryjnych od 33 lat i zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie drobiarstwa – zarówno diagnostów, jak i lekarzy klinicznych. Piotr Kwieciński od 2010 roku reprezentuje polskich lekarzy weterynarii w międzynarodowej organizacji UEVP/FVE – Europejskiej Unii Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki / Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii. W latach 2019 – 2023 był prezydentem UEVP, a obecnie jest wiceprezydentem FVE.


dr n. wet. Małgorzata Bruczyńska
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie
Jest absolwentką Wrocławskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Od 2001 roku pracuje w Inspekcji Weterynaryjnej, od 2017 roku na  stanowisku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie. Jest specjalistką chorób zwierząt nieudomowionych oraz higieny żywności pochodzenia zwierzęcego, absolwentką studiów menadżerskich oraz studiów Public Relations Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a obecnie doktorantką w SGGW oraz studentką Wydziału Instytutu SGM-Collegium Humanum. Jest też członkinią zespołu egzaminacyjnego Studiów Specjalizacyjnych Choroby Zwierząt Nieudomowionych. Od 2008 roku opiekunka studentów weterynarii IV i V roku oraz lekarzy weterynarii odbywających praktyki i staże. Współpracuje przy organizacji zjazdów, zajęć i warsztatów dla lekarzy weterynarii w tematach dotyczących zwierząt nieudomowionych. Współorganizatorka wielu konferencji szkoleniowo-naukowych, na których jest wykładowczynią tematów prawnych ale i również dotyczących szeroko pojętego Public Relations lekarza weterynarii. Członkini Rady WIL-W VIII Kadencji. Członkini dwóch zespołów doradczych przy Głównym Lekarzu Weterynarii. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji krajowych i zagranicznych.


dr n. wet. Agnieszka Kurosad
dr n. wet. Agnieszka Kurosad aktualnie pracuje w dziale badawczo-rozwojowym firmy Vet Planet sp. z o o. Ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu, gdzie uzyskała stopień doktora nauk weterynaryjnych. Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów UPWr , gdzie prowadziła zajęcia z Dietetyki weterynaryjnej oraz Żywienia psów i kotów dla studentów polskich i zagranicznych oraz konsultacje żywieniowe dla pacjentów kliniki. Wykładowca na studiach podyplomowych dla lekarzy weterynarii oraz prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu dietetyki weterynaryjnej. Współautor dwóch publikacji książkowych związanych z żywieniem psów i kotów oraz wielu artykułów popularno-naukowych.


dr n. wet. Jacek Wilczak
 
Dr inż. Jacek Wilczak, specjalista ds. żywienia i dietetyki, adiunkt SGGW. Absolwent i pracownik SGGW w Warszawie. W swojej działalności dydaktycznej oraz edukacyjnej zwraca szczególną uwagę na prawidłowe zasady żywienia zwierząt domowych, promocję zbilansowanej diety domowej i jej rozsądnych zamienników. W kręgu jego zainteresowań znajdują się badania metabolomiczne wykrywające markery wczesnych zmian chorobowych, dietoprofilaktyka chorób oraz transkryptomika. Współautor publikacji książkowych dotyczących żywienia oraz wielu artykułów popularnonaukowych i naukowych. Jest członkiem zespołu ekspertów POLKARMA (organizacji reprezentującej FEDIAF w Polsce). Konsultant merytoryczny dla firm z branży produkcji karm dla zwierząt.


dr inż. Olga Lasek
Dr inż. Olga Lasek ‒ specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących żywienia psów i kotów, zwierząt domowych oraz egzotycznych. Na co dzień pracowniczka naukowa i nauczycielka akademicka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Autorka licznych publikacji, rozdziału w podręczniku akademickim „Żywienia psów” oraz książki „PSI BUFET. 63 przepisy na zdrowe i smakowite dania dla twojego psa”. Prowadzi własną firmę – konsultuję psie i kocie miski, układa specjalistyczne plany żywienia dla zdrowych i chorych psów i kotów. Naukę przemyca do praktyki w ramach cyklicznych konferencji i warsztatów jako organizatorka i wykładowczyni krakowskiej „szkoły żywienia psów”, gościnnie głos radiowy oraz specjalistka żywienia na krakowskich psich eventach.


prof. dr hab. Wioletta Biel
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności
Od dzieciństwa jej pasją są zwierzęta, ze specjalnym naciskiem na psy. Małą Wiolę zafascynowała relacja pies – człowiek i to trwa po dziś dzień. Na co dzień zajmuję się żywieniem zwierząt oraz profilaktyką żywieniową i dietetyką, prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w tym zakresie. Pracuje w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Na jej dorobek naukowy składa się ponad 100 prac, 60 to oryginalne prace twórcze. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt dla kierunków: biologia, biotechnologia, zootechnika i co dla mnie ważne – kynologia. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Żywieniowców, gdzie studenci rozwijają swoje zainteresowania związane z żywieniem zwierząt, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, współorganizuje warsztaty kynologiczne.


prof. dr hab. Michał Jank
Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Pracownik Zakładu Dietetyki Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prowadzi zajęcia z fizjologii zwierząt oraz dietetyki weterynaryjnej dla studentów medycyny weterynaryjnej oraz uczestników specjalizacyjnego Studium Podyplomowego Choroby psów i kotów. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących żywienia psów i kotów. Prowadzi również wykłady i szkolenia dotyczące żywienia psów i kotów dla lekarzy weterynarii. Jest autorem lub współautorem kilkunastu suplementów pokarmowych dla małych zwierząt, dostępnych na polskim rynku. W swej pracy naukowej zajmuje się wykorzystaniem narzędzi genomiki funkcjonalnej do badania wpływu różnych czynników biologicznych na szybkość wzrostu zwierząt.


dr n. wet. Łukasz Skomorucha
Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w roku 2010. Dwa lata później rozpoczął specjalizację, uzyskując tytuł Specjalisty Chorób Zwierząt Nieudomowionych w 2014 roku. W trakcie studiów praktyki odbywał w warszawskim ogrodzie zoologicznym, a od początku pracy zawodowej koncentruje się na pomocy mniej typowym pacjentom, w szczególności gadom, płazom i bezkręgowcom. Jest autorem publikacji w prasie branżowej, jak i popularnonaukowej. W roli prelegenta prowadził wykłady na zajęciach specjalizacyjnych, jak również w ramach konferencji dla studentów SGGW, UR w Krakowie, UW M w Olsztynie i UP we Wrocławiu. Prywatnie fascynuje się przyrodą i jej bogactwem. Prowadzi na Facebooku profil “Naturalnie w Warszawie, czyli nie samą weterynarią żyje człowiek”, na którym przybliża czytelnikom arkana wiedzy biologicznej i niuanse pracy weterynaryjnej.


lek. wet. Doraota Kramek
Ukończyła studia na wrocławskim UP, praktykę zdobywała pod okiem dr. Piaseckiego oraz w warszawskich klinikach. Jej pasją jest endokrynologia i perinatologia - troszczy się o wszystkie przyszłe mamy i naszych najmłodszych pacjentów. W usg nic się przed nią nie ukryje! Czujnym okiem wyśledzi każdą zmianę, ale też najmniejsze maluszki w brzuchu mamy. Prywatnie hoduje świnki morskie. Oprócz nich w jej domu mieszkają także gekony orzęsione, łajka i szalone kakadu.


lek. wet. Aleksandra Maluta
Lek. wet. Aleksandra Maluta, w 2001 r ukończyła wydział weterynarii SGGW . Od początku swej weterynaryjnej drogi zainteresowana medycyną zwierząt egzotycznych i dzikich , a w szczególności gadów, które posiada od dziecka.  Autorka wielu artykułów poświęconych medycynie i chorobom gadów w czasopismach branżowych krajowych jak i anglojęzycznych. Jedna z pierwszych osób , które w Polsce uzyskały tytuł specjalisty chorób zwierząt nieudomowionych , a następnie wykładowczyni na tej specjalizacji. Prelegentka na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Przez wiele lat związana z przychodnią Salvet mieszczącą się niegdyś przy warszawskim ZOO, następnie właścicielka Przychodni Weterynaryjnej Szpitala Zwierząt Egzotycznych „OAZA” w Warszawie. Od lat aktywnie związana ze środowiskiem terrarystycznym, niegdyś hodowczyni żółwi , obecnie zaś węży.


dr n. wet. Tomasz Piasecki
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, w 2000r rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką; uzyskał tytuły doktora nauk weterynaryjnych i specjalisty w zakresie chorób zwierząt futerkowych, chorób zwierząt nieudomowionych oraz chorób drobiu i ptaków ozdobnych. Od 2005r pracuje jako adiunkt w Pracowni Chorób Zwierząt Futerkowych i Egzotycznych w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu oraz jako lekarz-specjalista w Przychodni Weterynaryjnej ZWIERZYNIEC. Chętnie dzieli się swoją ogromną wiedzą, prowadzi warsztaty i szkolenia dla lekarzy w całej Polsce, jest wykładowcą UP Wrocław oraz kilku specjalizacji weterynaryjnych. Jego pasją jest fotografia dzikich ptaków oraz podróże.


lek. wet. Paulina Drobot
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. W trakcie studiów po zajęciach fakultetu „Neurologia i Neuropatologia kliniczna” zainteresowała się neurologią weterynaryjną i podjęła opracowania naukowego w 2016 w zakresie analizy wolumetrycznej mózgowia u psów z padaczką idiopatyczną. Po uzyskaniu tytułu lekarza weterynarii, rozpoczęła pracę kliniczną w Gabinecie Neurologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie konsultowała wszystkie nawet najtrudniejsze przypadki. W 2018 roku podjęła studia doktoranckie nt: „Ocena korelacji pomiarów wolumetrycznych mózgowia w badaniach rezonansu magnetycznego z wynikami badania elektroencefalograficznego u psów z padaczką idiopatyczną”. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Neurologii Weterynaryjnej. W 2018 roku ukończyła kurs z zakresu neuroobrazowania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Bolonii. Od kilku lat ocenia i opisuje obrazy rezonansu magnetycznego pacjentów neurologicznych.


lek. wet. Aleksandra Maj
Lek. wet. Aleksandra Maj, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, specjalistka chorób zwierząt nieudomowionych. Praktykę kliniczną i laboratoryjną łączy z działalnością dydaktyczną; prowadzi szkolenia i wykłady dla lekarzy, studentów oraz techników weterynarii z zakresu medycyny oraz diagnostyki laboratoryjnej ptaków i gadów. W leczeniu stawia na dokładną analizę środowiska, w jakim przebywają na co dzień jej egzotyczni pacjenci, szczegółowe badanie kliniczne i badania laboratoryjne. W diagnostyce laboratoryjnej zajmuje się hematologią i parazytologią zwierząt dzikich oraz towarzyszących. W wolnych chwilach fotografuje analogowo i ociepla wizerunek gołębi miejskich.


lek. wet. Inga Kołomyjska
Absolwentka wydziału medycyny weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Magister ekonomii, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Międzynarodowych Studiów Europejskich Uniwersytetu w Maastricht i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplomowany Trener Biznesu (Master Business Trainer Level Superior), certyfikowana coach w podejściu Multi- Level Coaching, akredytowanym przez Izbę Coachingu, zgodnym ze standardami International Coach Federation. Absolwentka polskich i międzynarodowych certyfikacyjnych kursów trenerskich. Ekspert w przygotowywaniu procesów rozwojowych, edukacyjnych i szkoleniowych, zarządzaniu procesami szkoleniowymi oraz rozwojowymi kadr i instytucji. Autorka i współautorka metodyk i kursów edukacyjnych dla profesjonalistów, kierownik badań edukacyjnych, badacz potrzeb szkoleniowych, w tym międzynarodowych badań porównawczych. Certyfikowany Ekspert FERS na lata 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego) w obszarze m.in.: Innowacje Społeczne, Asesor Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Ekspert PO KL.